جنگجوی نور

-جنگجوی نور روزها را با اجرای نقشی که دیگران برای او در نظر گرفته اند سپری نمی کند. 

-برای اطمینان به راه خویش نیاز ندارد که نشان دهد راه دیگران اشتباه است. 

-نیروی آب در این است که هرگز با پتک خرد نمی شود، با دشنه زخم برنمی دارد و قوی ترین شمشیر دنیا هم هرگز نمی تواند سطحش را بخراشد. 

-آنچه که باعث غرق شدن می شود در آب فرورفتن نیست، بلکه زیرِ آب ماندن است. 

-دانایی عظیم جنگجوی نور در این است که دیوانگی خود را خوب انتخاب می کند. 

-وقتی کسی چیزی را آرزو می کند، جهان یکپارچه در حمایت از او بسیج می شود. 

-آنهایی که از کنار فقر و فلاکت بی اعتنا می گذرند، خود مفلوک ترینند. 

از کتاب جنگجوی نور اثر پائولو کوئیلو

/ 0 نظر / 67 بازدید