# جملات_تاثیرگذار

نماز عشق

نماز عشق ترتیبی ندارد چرا که با نخستین سر بر خاک گذاردن, دیگر برخواستنی نیست.                                                                                               ارد بزرگ
/ 16 نظر / 82 بازدید