منشی

آرام گفتم:سلام خسته نباشید خانم منشی که به سرعت مشفول تایپ کردن بود گفت:سلام ممنون. خیلی سرش شلوغ بود. کمی صبر کردم. باز هم داشت تایپ می کرد. بدون این که سرش را بلند کند گفت:بفرمایید؟درخواستم را گفتم.چند کلمه ی دیگر تایپ کرد و بلند شد تا یک پوشه را نگاه کند.به صفحه ی مانیتور نگاه کردم. توی چت روم بود. جمله ی آخر این بود:((صبر کن یه خرمگس اومده ردش کنم بره))

/ 7 نظر / 3 بازدید
☠ زهـــــ ـــ ـــــرا ☠

چه خَنــده دار که ناز را میکشیم ! آه را میکِشــیم ! اِنتظار را میکِشـــیم ! فَریاد رامی کِشـــیم ! دَرد را میکِشـــیم . . . وَلی بعد از این هَمه ســـال آنقَدر نَقـــاش خوبی نَشُـــده ایم که بِتوانیم دَست بِکشـــیم . . .

نيلوفر

.•*..*•.ســــــلام .... .•*..*•. .•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•* .•*...•*..*•. .•*..*.•*..*•. .•* .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. .•*..*•. . -´´´´#####´´´´´´####.•*..*•. .•*..*•. ´´########´´#######.•*..*•. .•*..*•. ´############´´´´###.•*..*•. .•*..*•.. #############´´´´´###.•*..*•. .•*..*•. ###############´´###..•*..*•. .•*..*•. ############### ´###..•*..*•. .•*..*•.. ´##################.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´###############..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´############.*.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´#########.`.•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´######..•*..*•. .•*..*•. ´´´´´´´´´´´###..•*..*•. .•*..*•.• .•*.

4u

بر خر مگس معرکه لعنت...:))) به نظر من میزدی تو دهن منشیه