ماژیک

با یک استاد جدید درس داشتیم.استاد تازه از کانادا آمده بود.جلسه ی اول بود. آمد سر کلاس.چهار ماژیک روی میز استاد بود.اولی را برداشت و شروع به نوشتن کرد.کمی کمرنگ بود.زیر لب گفت((اه,چرا امکانات اینجا اینقدر ضعیفه؟))و ماژیک را توی سطل آشغال انداخت.ماژیک دوم را برداشت و شروع به نوشتن کرد.این یکی خیلی کمرنگ بود.سومی را برداشت.از آن دو تا هم کمرنگ تر بود.چهارمی که اصلا نمی نوشت.رفت و همان ماژیک اولی را از توی سطل برداشت و درس را شروع کرد.

/ 8 نظر / 3 بازدید
نیوشا

تو که از ریحانا خوشت میاد،تصویری آهنگ we found love رو دیدی،اگه ندیدی برو ببین که بیشتر از ریحانا خوشت میاد...[اضطراب][وحشتناک][نیشخند]

مولود

سلام عجب آبرو ریزی ... واسه اون داشنگاه متاسفم موفق باشید یا حق

4u

سلام شب یلدای گذشتت هم مبارک می خواستی به استادتون بگی اینجا ایرانه بابا... توقع زیادی نباید داشته باشی

مطالب قشنگ

سلام دوست گلم______$$_________$$$ _____________________$$$$_______$$$___$$$$$ ____________________$$$$$$_____$$$___$$$$$$$ ___________________$$$_$$$$___$$$__$$$$____$ ___________________$____$$$$_$$$$_$$$ _______________________$$$$$$$$$$$$$$ آپم و منتظر حضورت _______$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ ___________________$$___$$$$$$$$$$$$$$$$$ ..____________@ __$$____$$$$_$$$_$$$__$$$$$ _________€€€€€€€€$____$$$$___$$__$$$$___$$$ ______€€€€€€€€€€€€€€__$$$_____$$___$$$____$$ ____€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$$___$$$____$ ___€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$$_____$$____$$$ __€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€_$_____$$$____$$ _€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€____ __$$$____$ €€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€______$$$ $$$___$$$___$$$___$$$___$$$_____$$$ _°_____°______°_____°_____°_____ _$$$ _____________€__________________$$$ _____________€__________________$$$ زود بيااااااااااا ____€_________________$?*°*?-..__..-?*°*?-.._

reihane

MAN TORO LINK KARDAM AZIZ BAZAM PISHAM BIA

reihane

آدم های دنیای من فقط فعل هایی را صرف میکنند که برایشان صرف داشته باشد ................................................... هر چند همیشه هم این طور نیست!

مطالب قشنگ

__ _█████____████ ___████__████_███ __███____████__███ __███_███___██__██ __███__███████___███ ___███_████████_████ ███_██_███████__████ _███_____████__████ __██████_____█████ ___███████__█████ ______████ _██ ______________██ _______________█ _████_________█ __█████_______█ ___████________█ ____█████______█ _________█______█ _____███_█_█__█ ____█████__█_█ ___██████___█_____█████ ____████____█___███_█████ _____██____█__██____██████ ______█___█_██_______████ _________███__________██ _________██____________█ _________█ ________█ ________█ سلام به منم سر بزنید منتظرم...