میوه آرامش

هر نفسی که فرو می بریم، مرگی را که مدام به ما دست اندازی می کند، پس می زند .. . در نهایت این مرگ است که باید پیروز شود زیرا از هنگام تولد، بخشی از سرنوشت ما شده و فقط مدت کوتاهی پیش از بلعیدن طمعه اش، با آن بازی می کند. 

 

چرخه ی بی پایان امیال: خواستن، خشنودی گذرا، ملال، خواستن بیشتر

اگر رازم را مسکوت نگه دارم، آن راز زندانی من است، اگر بگذارم از دهانم خارج شود، این منم که زندانی آنم. بار درخت سکوت، میوه ی آرامش است. 

از کتاب درمان شوپنهاور اثر اروین د یالوم


/ 0 نظر / 80 بازدید