فراسوی نیک و بد

آنچه از سر عشق انجام می شود،فراسوی نیک و بد است. نیچه

 
تفاوت
نویسنده : احمد - ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/٦/٢۱
 

صحنه ی اول:اتوبوس خوابگاه دختران دارد حرکت می کند.یک دختر دنبال اتوبوس می دود.اتوبوس ترمز می گیرد.دختر قدمهایش را آرام تر می کند.با این که دو قدم هم ندویده نفس نفس می زندخیلی خیلی آرام می آید.راننده دنده عقب می گیرد.دختر را سوار می کند و حرکت می کند.
صحنه ی دوم:اتوبوس خوابگاه پسران دارد حرکت می کند.یک پسر از پنجره ی طبقه ی دوم ساختمان فنی پایین می پرد و در حالی که فریاد می زند به سرعت به سمت اتوبوس می دود.راننده ترمز می گیرد.پسر باز هم می دود.به فاصله ی 3 متری اتوبوس که می رسد اتوبوس حرکت می کند.پسر در حالی که نفس نفس می زند می ایستد و زیر لب چند تا فحش می دهد.اتوبوس چند متر جلوتر دوباره می ایستد و بوق می زند.پسر خوشحال می شود و دوباره با سرعت به سمت اتوبوس می دود.این بار وقتی به 5/1متری اتوبوس می رسد راننده گازش را می گیرد.چند متر جلوتر دوباره می ایستد و بوق می زند.پسر محل نمی گذارد.دوباره بوق می زند.پسر با تردید به سمت اتوبوس حرکت می کند.به در اتوبوس می رسد.در باز است.پسر چشمهایش را می مالد تا مطمئن شود که خواب نمی بیند.لحظه ی با شکوه فرا می رسد.پسر پایش را بالا می آورد تا سوار شود......
در اتوبوس بسته می شود و صدای گوشخراش موتور اتوبوس که هر لحظه دورتر می شود و صدای سرفه ی پسر که توی دود اتوبوس محو شده..